گزارش سال 1395

عملکرد خیریه در سال 1395 به صورت گزارشی

گزارش عملکرد کلی سال 1395

_

گزارش خدمات ارائه شده به مددجویان در سال 95:

ردیف شرح مبلغ
1 پرداخت مستمری نقدی ماهیانه 6،808،758،000
2 پرداخت کمک هزینه تحصیلی ودانشجویی 49،860،000
3 پرداخت کمک هزینه مسکن 670،300،000
4 پرداخت کمک هزینه درمان 243،563،000
5 پرداخت کمک هزینه ازدواج ، تهیه جهیزیه 600،810،000
6 هزینه اردوهای زیارتی 539،698،000
7 خرید لوازم منزل 1،273،110،000
8 پرداخت (آب ، برق ، گاز) 12،772،000
9 هزینه سبد ارزاق (کالا) 2،082،194،400
10 پوشاک 1،729،225،000
11 کمک های موردی 764،193،500
12 کمک هزینه اشتغالزایی 150،000،000
13 لوازم التحریر 15،910،000
جمع کل 14،940،394،781