گزارش سال 1393

عملکرد خیریه در سال1393به صورت گزارشی

گزارش عملکرد کلی سال1393

_

گزارش خدمات ارائه شده به مددجویان در سال 93:

ردیف شرح مبلغ
1 پرداخت مستمری نقدی ماهیانه 3،295،172،100
2 پرداخت کمک هزینه تحصیلی ودانشجویی 61،515،000
3 پرداخت کمک هزینه مسکن 635،237،000
4 پرداخت کمک هزینه درمان 375،489،222
5 پرداخت کمک هزینه ازدواج ، تهیه جهیزیه 324،000،000
6 هزینه اردوهای زیارتی 1،019،151،100
7 خرید لوازم منزل 481،350،000
8 پرداخت (آب ، برق ، گاز) 4،764،000
9 هزینه سبد ارزاق (کالا) 2،359،141،534
10 پوشاک 469،375،000
11 کمک های موردی 145،497،500
12 کمک هزینه اشتغالزایی 166،862،000
جمع کل 9،337،554،356