گزارش سال 1392

عملکرد خیریه درسال1392 به صورت گزارشی

گزارش عملکرد کلی سال1392

_

گزارش خدمات ارائه شده به مددجویان سال 92:

ردیف شرح مبلغ
1 پرداخت مستمری ماهیانه 2،175،535،000
2 کمک های موردی به مددجویان 132،190،000
3 کمک هزینه تحصیلی دانشجویی 97،251،000
4 کمک هزینه مسکن ، خرید ، ودیعه 471،500،000
5 کمک هزینه ازدواج 418،000،000
6 امور فرهنگی ، مشهد مقدس 448،842،800
7 خرید لوازم منزل 581،770،000
8 متفرقه ، آب و برق وگاز 5،000،000
9 مواد غذایی (سبد کالا ) 1،294،959،000
10 پوشاک 127،200،000
11 کمک هزینه درمانی 216،010،000
جمع کل 5،968،257،800