عملکرد خیریه در سال 1397 به صورت گزارشی

گزارش عملکرد کلی سال 1397

_

گزارش خدمات ارائه شده به مددجویان در سال 97: