عملکرد خیریه در سال 1398 به صورت گزارشی

گزارش عملکرد کلی سال 1398

_

گزارش خدمات ارائه شده به مددجویان در سال 98:

6


5


4


3


2


1