عملکرد خیریه در سال 1399 به صورت گزارشی

گزارش عملکرد کلی سال 1399

_

گزارش خدمات ارائه شده به مددجویان در سال 99: