عملکرد خیریه در سال1401به صورت گزارشی

گزارش عملکرد کلی سال 1401

_

گزارش خدمات ارائه شده به مددجویان در سال 1401: