کمپین های خیریه

_

جمع آوری وسایل دست دوم

 

 

 

کمپین جمع آوری وسایل دست دوم و توزیع ان بین خانواده های تحت پوشش خیریه

کمپین جمع آوری وسایل دست دوم و توزیع ان بین خانواده های نیازمن تحت پوشش خیریه