عملکرد خیریه در سال 1396 به صورت گزارشی

گزارش عملکرد کلی سال 1396

_

گزارش خدمات ارائه شده به مددجویان در سال 96:

ردیف شرح مبلغ
1 پرداخت مستمری نقدی ماهیانه 9،408،755،000
2 پرداخت کمک هزینه تحصیلی ودانشجویی 83،160،000
3 پرداخت کمک هزینه مسکن 455،270،000
4 پرداخت کمک هزینه درمان 407،400،000
5 پرداخت کمک هزینه ازدواج ، تهیه جهیزیه 476،250،000
6 هزینه اردوهای زیارتی 592،040،600
7 خرید لوازم منزل 2،118،745،000
8 پرداخت (آب ، برق ، گاز) 8،438،000
9 هزینه سبد ارزاق (کالا) 1،818،551،400
10 پوشاک 2،328،345،000
11 کمک های موردی 606،678،940
12 کمک هزینه اشتغالزایی 17،000،000
13 لوازم التحریر 64،759،000
جمع کل 18،385،401،940