تامین نیازههای اولیه زندگی جهت جلوگیری از فقر و تنگد ستی

اهداف

_

اهداف موسسه:

  1. تامین نیازههای اولیه زندگی جهت جلوگیری از فقر و تنگد ستی
  2. کمک به تامین مسکن افراد تحت پوشش
  3. توانمند سازی مددجویان تحت پوشش حمایت از طریق آموزش ، تحصیل و کسب مهارتهای حرفه ای و شغلی
  4. ارتقاع سطح دانش مددجویان و فرزندان تحت تکفل آنان از طریق حمایتهای تحصیلی و دانشجویی
  5. ایجاد انگیزه کار با حمایت مالی و معنوی
  6. کمک به رفع مشکلات درمانی و بهداشتی مددجویان
  7. ایجاد و شرایط ازدواج آسان فرزندان مددجویان تحت پوشش