یاری رساندن به مستمندان در جهت تامین حداقل نیازهای ضروری زندگی

چشم انداز ما

_

یاری رساندن به مستمندان – فقرا – مساکین در جهت تامین حداقل نیازهای ضروری زندگی روزمره آنان با تکیه بر ارزشهای دینی – اخلاقی – انسانی – با رعایت اصل کرامت انسانی مددجویان تحت پوشش به نهادی موثر ، فعال ، شناخته شده و مورد اعتماد نیکوکاران و مردم کشور تبدیل گردد.