عملکرد خیریه در سال 1400به صورت گزارشی

گزارش عملکرد کلی سال 1400

_

گزارش خدمات ارائه شده به مددجویان در سال 1400: